Skelbiama atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) ir vairuotojo (-os) pareigybes

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

 

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – prancūzų kalbos žinios.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. vasario 22 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae), motyvacinį laišką (lietuvių kalba) ir išsilavinimą bei užsienio kalbų mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami 2018 m. vasario 26 d. Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu). Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt.

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones (B kategorija);
 3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;

4 žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;

 1. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
 2. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
 3. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija;
 4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (vadovaujantis bendraisiais Europos kalbų metmenimis „Europass“ https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr).

 

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

 

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es);
 2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 3. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 4. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;
 5. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;
 6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
 7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
 8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos;
 9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
 10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – vairuotojo darbo patirtis.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. vasario 22 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae), motyvacinį laišką (lietuvių kalba) ir išsilavinimą bei teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus. Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami 2018 m. vasario 26 d. Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu). Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

View all posts by Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *