Parapija

Lietuviškos Mišios Briuselyje reguliariai aukojamos du kartus per metus:
 .
Verbų sekmadienį ir Trečią Advento sekmadienį. Mišias aukoti iš Lietuvos atvyksta Belgijos lietuvių kapelionas kun. Linas Baltrušaitis.
 .
Mišios vyksta Prisikėlimo koplyčioje 9 Rue Van Merlaent 22-24, 1040 Bruxelles, Belgium
 .
Esant pageidavimui iš Belgijos lietuvių bendruomenės, vaikai gali būti ruošiami Pirmajai Komunijai ir Išpažinčiai. Ruošimasis vyksta metus. Pirmosios Komunijos šventė paprastai būna vasarop gegužės – birželio mėnesį.
 .
Ketinantiems tuoktis siūlome išklausyti sužadėtinių kursus. Dėl kursų galima kreiptis į vietines parapijas, arba į angliškai kalbančią parapiją St. Anthony Kraainem.
 .
Truputis istorijos: Belgijos/Briuselio lietuvių parapija pradėjo veikti Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Iš Lietuvos į Briuselį atvykdavo kunigai aukoti Mišių lietuviškai kelis kartus per metus. Pirmasis Belgijos lietuvių parapijos kepelionas buvo a.a. kun. Juozas Gražulis. Jį pakeitė kun. Kęstutis Smilgevičius. Dabar Belgijos lietuvių kapelionas yra kun. Linas Baltrušaitis, kurio kandidatūrą Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino 2014 m. trejiems metams.
 .
.
Lietuviškos parapijos koordinatorė – Jurgita Žemaitytė – el. p.: gurjosa@yahoo.com